ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါးဝယ္ယူမႈ ယာယီရပ္ဆိုင္း | DVB