ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထြက္ရွိ | DVB