မြန္ျပည္နယ္ေထာင္တြင္ လက္ခံႏုိင္သည္ထက္ အက်ဥ္းသားႏွစ္ဆ ျပည့္က်ပ္ေန | DVB