တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၂ ဖြဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးပြဲ တုိက္႐ုိက္ထုတ္လြင့္မည္ | DVB