ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မရွိရင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ဟု သမၼတ ေျပာ | DVB