ေဒါက္တာေအးေမာင္အပါ၀င္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵျပ | DVB