ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေမာင္ေတာေဒသကို သြားေရာက္ - DVB