မီးေလာင္ နန္းဖာလုံေစ်းဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္မ်ား ပ်ံက်ေစ်းေနရာတြင္ ကားထုိးၿပီး ေရာင္းေန | DVB