ၿမိတ္ကြ်န္းစု ေဒသခံမ်ားကို စြန္႔ပစ္အုန္းခြံမွ လူသံုးပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈသင္တန္း ပို႔ခ်(႐ုပ္သံ) | DVB