ဆုိင္ကယ္တုိက္မႈျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံသားကုိ ဗီဇာစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ | DVB