ကညင္ဆည္မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္၍ ရြာ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို မီးေပးရန္ေဆာင္ရြက္ | DVB