ရထားလမ္းေပၚ ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ရထားတုိက္ေသဆံုး - DVB