ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ားႏွင့္ကုလသမဂၢ သြားေရာက္ | DVB