တုိင္းေဒသႀကီးခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ား ကြင္းဆင္းလုပ္ေပးမည္ | DVB