ေခြးႏွင့္အၿပိဳင္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ တိုက္ခိုက္သည့္ အာဂ ၾကက္ဖေလး (႐ုပ္သံ) | DVB