နန္းဖာလံုေစ်း မီးေဘးဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားကုိ အလႉေငြ ေပးအပ္ | DVB