တရား႐ုံးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္ထိ အတင့္ရဲလာသည့္ လက္မည္းႀကီးမ်ား | DVB