ငါးျပတိုက္ႀကီး တည္ေဆာက္မည့္အစား ႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ သုံးစြဲရန္ တိုက္တြန္း | DVB