သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေတာင္သူ ၅၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ | DVB