ေကာ့ေသာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား လိုက္ပါလာသည့္ ေလွနစ္ျမဳပ္ | DVB