မာလ္တီမီဒီယာအကယ္ဒမီ သတင္းပညာသင္တန္းအတြက္ ဒီဗြီဘီႏွင့္ PEN ျမန္မာတို႔ MOU လက္မွတ္ထိုး | DVB