ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရန္ကုန္တိုင္း ဘ႑ာေငြ တႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ခန္႔ရေန | DVB