အစိုးရယႏၱရားရပ္တန္႔ျခင္း ေရွာင္လႊဲမည့္ ဥပေဒၾကမး္ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB