ျဖဴးၿမိဳ႕အနီး ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၅.၂ အဆင့္ရိွ ေျမငလ်င္လႈပ္ | DVB