ထိုင္းမွ ကင္ဆာေပ်ာက္ တိုင္းရင္းေဆး လူေသာင္းခ်ီ လာယူသူမ်ားထဲ ျမန္မာပါဝင္ | DVB