ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓာတုလြတ္ စံျပစိုက္ပ်ဳိးခင္း စတင္ (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB