ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ ေႏြစပါးမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး | DVB