မံုရြာတြင္ ေတာင္သူ ၁၈ ဦးကို ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ | DVB