စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အေရးေဆြးေႏြး | DVB