လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ရန္ လုိအပ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈဟာ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေနၿပီး ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္မွာ ၄၅၃၁ မဂၢါဝပ္ထိ တိုးတက္သုံးစြဲႏိုင္တယ္လို႔ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာကို ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာ  ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ုံ ၁၇ ႐ုံနဲ႔ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၁၅ ႐ုံတို႔ကေန လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ၃၁၈၉ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ၁၃၄၂ မဂၢါဝပ္ လိုအပ္မွာျဖစ္လုိ႔ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ဟာ လက္ရွိ  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ ၃၅၈၇ မဂၢါဝပ္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၄ဝ၃၂ မဂၢါဝပ္၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၄၅၃၁ မဂၢါဝပ္၊ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္မွာ ၅ဝ၉၂ မဂၢါဝပ္၊ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္မွာ ၅၇၂၇ မဂၢါဝပ္ထိ တိုးတက္လာမယ္လို႔ လည္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ စက္႐ုံ သုံး႐ုံက ၄၃၉ မဂၢါဝပ္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ စက္႐ုံ ေလး႐ုံက ၇၅ဝ မဂၢါဝပ္၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ စက္႐ုံ သုံး႐ုံက ၂၆ဝ မဂၢါဝပ္၊ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္မွာ စက္႐ုံ ငါး႐ုံက ၉၇၁ မဂၢါဝပ္နဲ႔ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္မွာ စက္႐ုံ ငါး႐ုံက ၈၉၁ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒီစက္႐ုံေတြထဲမွာ ေရအားစက္႐ုံေတြက (၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ HFO စက္႐ုံေတြက (၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သုံး စက္႐ုံေတြက (၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ LNG စက္႐ုံေတြက (၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ Solar စက္႐ုံေတြက (၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၄၈၂ ၿမိဳ႕အနက္ ဓာတ္အားစနစ္ကေန ၿမိဳ႕ ၃၅ဝ မီးရရွိၿပီး အျခားနည္းလမ္းနဲ႔ က်န္ ၁၃၂ ၿမိဳ႕ မီးရရွိထားတယ္၊  ေက်းရြာေပါင္း ၆၃၇၃၇ ရြာ ရွိတဲ့အနက္ ၃၂၂၂၈ ရြာ မီးရရွိၿပီး ၃၁၅ဝ၉ ရြာ မီးရဖို႔က်န္ရွိေနပါတယ္လို႔လည္း၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ  မီးသုံးစြဲသူ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၅၈ သန္းထဲက ၁ ဒသမ ၃ သန္း မီးရရွိၿပီး သုည ဒသမ၂၈ သန္း မီးရရွိဖို႔ က်န္ရွိေသးသလို ေက်းရြာေတြအေနနဲ႔ ၂၁၂၆ ရြာရွိတဲ့အနက္ ၁၃ဝ၄ ရြာ မီးရရွိၿပီး ၈၂၂ ရြာ က်န္ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ မီးသုံးစြဲသူ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၃၂ သန္းရွိတဲ့အနက္ သုည ဒသမ ၇ သန္း မီးရရွိ ၿပီး သုည ဒသမ ၆၂ သန္း မီးရရွိဖို႔က်န္ေနတယ္၊ ေက်းရြာ ၄၈ဝ၇ ရြာ ရွိတဲ့အနက္ ၃၇၂၄ ရြာ မီးရရွိၿပီး ၁ဝ၈၃ ရြာ က်န္ရွိေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာေတာ့ ဓာတ္အားစနစ္က ျဖန္႔ျဖဴးထားတဲ့ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၆၉ ၿမိဳ႕၊ ဒီဇယ္၊ အေသးစား ေရအားနဲ႔ အျခားစနစ္နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးထားတဲ့ ၿမိဳ႕က ၁၃ဝ ရွိပါၿပီး ေက်းရြာအေနနဲ႔ဆိုရင္ ၅၆၈ဝ၄ ရြာမွာ ရြာ ၂၇၂ဝဝ ဓာတ္အားရရွိၿပီးေတာ့ ၂၉၆ဝ၄ ရြာဓာတ္အားရရွိဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေရအားစီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း၊ အထက္ရဲရြာ၊ အလယ္ေပါင္းေလာင္း၊ ဒီးဒုတ္ စီမံကိန္းေလးခုကေန ၄၉၇ မဂၢါဝပ္၊ ျပည္တြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္း [သာေကတ၊ သထုံ၊ ျမင္းၿခံ၊ ဘဲလင္း GEG၊ ျမန္ေအာင္ GEG၊ ရြာမ (WB)] ေျခာက္ခုက ၇၉၄ မဂၢါဝပ္၊LNG သုံးစီမံကိန္း (အလုံ၊ ကန္ေပါက္) ႏွစ္ခုက မဂၢါဝပ္ ၁၂၅ဝ၊HFO သုံးစီမံကိန္း [ရန္ကုန္ (NIHC)၊ ရန္ကုန္ (Karpower)] ႏွစ္ခုမွ မဂၢါဝပ္ ၆ဝဝ နဲ႔Solar စီမံကိန္း (မင္းဘူး) တစ္ခုက မဂၢါဝပ္ ၁၇ဝတို႔နဲ႔ စုစုေပါင္း ၃၃၁၁ မဂၢါဝပ္ရရွိဖို႔ စီမံလ်ာထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စီမံခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ အျပင္ ၂ဝ၂၁ မွာ ၄၂၈ မဂၢါဝပ္၊ ၂ဝ၂၂ မွာ ၆၈၈ မဂၢါဝပ္ခန္႔ Reserve ထားရွိႏိုင္မယ္၊ တိုင္းျပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လာခဲ့တာ မဂၢါဝပ္ ၄ဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝ ေလာက္ပဲရၿပီး အခု ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ သုံးႏွစ္ေလာက္မွာ ေနာက္ထပ္ မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝဝ ရမယ္ဆိုပါက လၽွပ္စစ္ ဖူလုံစိတ္ခ်သြားရၿပီလိုု႔လည္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - MOI

//
More News
Up