A d v e r t i s e m e n t With Us

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္ဟု ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မရွိ

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔  အလုပ္ေလၽွာက္တာမွာ ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမယ္လို႔ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာမရွိဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းသိန္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာပါတယ္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္က ဦးမင္းဦး ေမးျမန္းတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ဝန္ထမ္းသစ္ေတြခန္႔ဖို႔ ေလၽွာက္လႊာေခၚတာမွာ ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း ဆုိတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ သတ္မွတ္ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးကို ညႊန္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျဖၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြမွာ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြ ခန္႔ထားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေလၽွာက္လႊာ ေခၚယူတာမွာ ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတာ မရွိလို႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ဝန္ထမ္းသစ္ေတြ ေခၚတာမွာ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွာ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း ဆုိတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ သတ္မွတ္ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာန အားလံုးကို ညြန္ၾကားေပးဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္။” ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ပုဒ္မ ၂၆ ပုဒ္မခြဲ(က)မွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြဟာ ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကင္းရွင္းရမယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) ပါ ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္တဦးကို ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔ထားၿပီးေနာက္ ပါတီ ႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းတာကို လုိက္နာရမယ့္ တာဝန္တရပ္ အေနနဲ႔ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားတာလို႔ ဆိုပါတယ္

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up