ဘားအံၿမိဳ႕ ေျမသိမ္းခံ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပပြဲ တားဆီးခံရ - DVB