ရန္ကုန္တြင္ အနည္းဆံုး လုပ္ခ ၄၈၀၀ က်ပ္ကို ကန္႔ကြက္လႊာေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိ | DVB