တႏိုင္းေဒသတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးအခ်ဳိ႕လြတ္ေျမာက္ | DVB