ျမန္မာ့လက္ရာပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ | DVB