ပိဋကသုံးပုံ အာဂုံေဆာင္အရွင္ျမတ္တစ္ပါး ေပၚထြက္လာ | DVB