ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သည့္အလုပ္ရွင္ကို အေရးယူရန္ စက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျ | DVB