မိတီၳလာခ႐ုိင္တြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ဦးပုိင္ကြင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ လာမထုတ္ေသး | DVB