ပရိသတ္ အားေပးမႈနဲ႔ ေဝဖန္မႈမ်ားၾကား လမ္းခြဲထြက္လာသည့္ “ဥပါယ္တံမ်ဥ္” (႐ုပ္ရွင္နမူနာ) | DVB