လယ္ယာက႑တိုးတက္ေအာင္ ဦးစားေပးလုပ္မည္ဟု ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB