ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ | DVB