အန္စီေအလက္မွတ္ထုိးမည့္ကိစၥ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB