ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားျပည့္က်ပ္ေန၍ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ သမၼတထံ စာတင္ | DVB