စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္လက္မ်ား လုိက္နာေပးရန္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအလုပ္သမား ၅၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ | DVB