သမၼတၾကီး​သိ​ေစရန္ တိုင္ၾကား​ျခင္း​

က်​ေနာ္ က်မတို့​ဟာ မ​ေကြး​နည္း​ပညာတကၠသိုလ္မွ ​ေက်ာင္း​သား​ေက်ာင္း​သူ​ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ​ေက်ာင္း​ကား​ ကိစၥ​ေတြ ပတ္သက္ျပီး​ အခက္အခဲ ​ေတြ့​ေနရတာ​ေတြကို သမၼတၾကီး​ကတဆင့္​ သက္ဆိုင္ရာ​ေတြသိ႐ွိ​ေစဖို့​ တင္ျပလိုပါတယ္။ ​ေက်ာင္း​ကား​ခ​ေတြကို လကုန္ရက္မွစတင္ျပီး​ ၁၅ ရက္​ေန့​ေနာက္ဆံုး​ ​ေပး​သြင္း​ရမယ္လို့​ သတ္မွတ္ထား​ေပမယ့္​ သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ ​ေကာက္ခံျပီး​ မ​ေပး​သြင္း​ပါက စာ​ေမး​ပြဲ ​ေျဖဆိုခြင့္​ကတ္ ထုတ္မ​ေပး​ဘဲ ကတ္မပါပါက စာ​ေမး​ပြဲ​ေျဖဆိုခြင့္​ မ​ေပး​ဘူး​လို့​ ​ေငြစာရင္း​ဌာနရဲ့​ ျခိမ္း​ေျခာက္ ​ေအာ္​ေငါက္မႈ​ေတြကို ခံရျပီး​ ​ေက်ာင္း​သူ​ေက်ာင္း​သား​ေတြၾကား​မွာ အ​ေနွာင့္​အယွက္ ရမိ​ေစပါတယ္။ အျခား​အငွား​ကား​ေတြနဲ့​ ​ေက်ာင္း​တက္သူ​ေတြကလည္း​ အငွား​ကား​နဲ့​ တက္​ေၾကာင္း​ စာရင္း​တင္ျပ​ေပမယ့္​ စာရင္း​မပါဟုဆိုျပီး​ ကား​ခ ထပ္သြင္း​ခိုင္း​ပါတယ္။ မ​ေပး​ရင္ စာ​ေမး​ပြဲ ​ေျဖဆိုခြင့္​ မျပုဘူး​လို့​ ​ေျပာဆိုပါတယ္။ ​ေက်ာင္း​သား​ေရး​ရာလို့​ ဆို​ေပမယ့္​ ​ေက်ာင္း​သား​ေတြအတြက္ မစဥ္း​စား​ေပး​ဘဲ အဲဒီဌာန ဝန္ထမ္း​ေတြရဲ့​ ​ေငြ​ေၾကး​အလြဲသံုး​စား​ လုပ္မႈ​ေတြသာ ျဖစ္​ေၾကာင္း​ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ​ေက်ာင္း​ကား​ခ​ေတြကို အခုလို တိုး​ေကာက္​ေန​ေပမယ့္​လည္း​ ​ေက်ာင္း​ကား​အ​ေရအတြက္ နည္း​ေနလို့​ ​ေက်ာင္း​မမီတဲ့​ ​ေက်ာင္း​သား​ေက်ာင္း​သူ​ေတြ၊​ ကား​မဆံ့​လို့​ က်န္ခဲ့​တဲ့​ ​ေက်ာင္း​သား​ေက်ာင္း​သူ​ေတြ၊​ ျပည့္​နက္​ေနတဲ့​ ​ေက်ာင္း​ကား​ေပၚက ျပုတ္က်ျပီး​ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိတဲ့​ ​ေက်ာင္း​သား​ေက်ာင္း​သူ​ေတြလည္း​ ႐ွိခဲ့​ပါတယ္။ အခုကိစၥ​ေတြကို စစ္​ေဆး​မႈ​ေတြျပုလုပ္​ေပး​ဖို့​ သက္ဆိုင္ရာလူၾကီး​မင္း​မ်ား​ကို အသိ​ေပး​ တိုင္ၾကား​အပ္ပါတယ္။ မ​ေကြး​(နည္း​ပညာတကၠသိုလ္)​ေက်ာင္း​သား​/သူမ်ား​

သမၼတႀကီးသိေစရန္ တိုင္ၾကား်ခင္း

 

က္ေနာ္ က္မတို႔ဟာ မေကျးနည္းပညာတကၠသိုလၼြ ေက္ာင္းသားေက္ာင္းသူေတျ ်ဖစၸါတယ္။ ေက္ာင္းကား ကိစၥေတျ ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲ ေတျ႔ေနရတာေတၾကုိ သမၼတၾကီးကတဆင့္ သကၦိုင္ရာေတၾသိ႐ြိေစဖုိ႔ တင္်ပလုိပါတယ္။

ေက္ာင္းကားခေတၾကို လကုန္ရကၼြစတင္ၿပီး ၁၅ ရက္ေန႔ေနာကၦံုး ေပးသျင္းရမယႅုိ႔ သတၼြတၳားေပမယ့္ သတၼြတ္ရကၼတိုငၼီ ေကာကၡံၿပီး မေပးသျင္းပါက စာေမးပျဲ ေ်ဖဆိုချင့္ကတ္ ထုတၼေပးဘဲ ကတၼပါပါက စာေမးပျဲေ်ဖဆိုချင့္ မေပးဘူးလုိ႔ ေငျစာရင္းဌာနရဲ႕ ၿခိမ္းေ်ခာက္ ေအာ္ေငါကၼႈေတၾကို  ခံရၿပီး ေက္ာင္းသူေက္ာင္းသားေတျၾကားမြာ အေႏြာင့္အယြက္ ရမိေစပါတယ္။

အ်ခားအငြားကားေတျနဲ႔ ေက္ာင္းတက္သူေတၾကလည္း အငြားကားနဲ႔ တက္ေၾကာင္း စာရင္းတင္်ပေပမယ့္ စာရင္းမပါဟုဆုိၿပီး ကားခ ထပ္သျင္းခိုင္းပါတယ္။ မေပးရင္ စာေမးပျဲ ေ်ဖဆိုချင့္ မ်ပဳဘူးလုိ႔ ေ်ပာဆိုပါတယ္။ ေက္ာင္းသားေရးရာလုိ႔ ဆိုေပမယ့္ ေက္ာင္းသားေတၾအတၾက္ မစဥ္းစားေပးဘဲ အဲဒီဌာန ၀နၳမ္းေတျရဲ႕ ေငျေၾကးအလျဲသံုးစား လုပၼႈေတၾသာ ်ဖစ္ေၾကာင္း တင္်ပအပၸါတယ္။

ေက္ာင္းကားခေတၾကို အခုလုိ တိုးေကာက္ေနေပမယ့္လည္း ေက္ာင္းကားအေရအတၾက္ နည္းေနလုိ႔ ေက္ာင္းမမီတဲ့ ေက္ာင္းသားေက္ာင္းသူေတျ၊ ကားမဆံ့လုိ႔ က္နၡဲ့တဲ့ ေက္ာင္းသားေက္ာင္းသူေတျ၊ ်ပည့္နက္ေနတဲ႔ ေက္ာင္းကားေပၚက ်ပဳတၠ္ၿပီး ထိခိုကၵဏ္ရာရ႐ြိတဲ့ ေက္ာင္းသားေက္ာင္းသူေတၾလည္း ႐ြိခဲ့ပါတယ္။

အခုကိစၥေတၾကုိ စစ္ေဆးမႈေတျ်ပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ သကၦိုင္ရာလူၾကီးမင္းမ္ားကို အသိေပး တိုင္ၾကားအပၸါတယ္။

 

မေကျး(နည္းပညာတကၠသိုလ္)ေက္ာင္းသား/သူမ္ား

//
More News
Up