အမုန္းစကားေရးသားျဖန္႔ေ၀မႈ ေျဖရွင္းေရး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး ေဆြးေႏြး | DVB