ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဖမ္းဆီးမခံရေသးခင္ ဒီဗြီဘီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB