ျမန္ေအာင္အမတ္ ဦးလွမိုးေအာင္ကို ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္ | DVB