ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေသဆံုးမႈဝမ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB