မိုင္တေထာင္ တကုိယ္ေတာ္စက္ဘီးစီးသူ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ရွိ | DVB